ลักษณะใดที่บ่งบอกว่าผู้ฟังกำลังมีการฟังอย่างตั้งใจต่อผู้พูด