ลักษณะใดที่บ่งบอกว่าผู้ฟังกำลังมีการฟังอย่างตั้งใจกับผู้พูด