บุคคลใดในข้อต่อไปนี้แสดงออกได้ถึงการฟังอย่างตั้งใจได้อย่างเหมาะสมที่สุด