บุคคลใดในข้อต่อไปนี้แสดงออกถึงการฟังอย่างตั้งใจได้อย่างเหมาะสมที่สุด