บุคคลใดต่อไปนี้แสดงออกถึงการฟังอย่างไม่ตัดสินได้เหมาะสมที่สุด