คำถามใดต่อไปนี้ที่สามารถใช้ถามตนเองเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดความเข้าใจผู้พูดที่สื่อสารผ่านข้อความได้