ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการฟังและการได้ยิน