การที่ผู้ฟังมีความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด แสดงว่าผู้ฟังมีการฟังแบบใด